Schoolbestuur

CBS de Verbinding is één van de scholen van Scholengroep Perspectief.

Algemene informatie Scholengroep Perspectief

Scholengroep Perspectief is een stichting. Onder het bestuur van de Scholengroep Perspectief vallen 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door zo’n 2000 leerlingen. Ongeveer 300 medewerkers zetten zich dagelijks vol enthousiasme en overtuiging in voor deze leerlingen. De organisatie werkt vanuit een christelijke identiteit, waarin ook ruimte is voor scholen met een algemene levensbeschouwing. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.scholengroepperspectief.nl

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op allerlei terreinen. In het kantoor aan de Loodzetter 7 werken de volgende personen:

 • Rob Brunekreeft (bestuurder)
 • Aldert Hoksbergen (niet op de foto) (bestuurder ad interim)
 • Henk Mollema (niet op de foto) (stafmedewerker HR)
 • Tineke Rozema (stafmedewerker onderwijs)
 • Henriët Veldman (niet op de foto) (stafmedewerker financiën)
 • Annet Otter (medewerker FA)
 • Erika van Haren (medewerker P&O)
 • Gerrie Leffers (medewerker HR)
 • Peter Vermeij (beleidsmedewerker ICT)
 • Haikie Albers (medewerker bestuursondersteuning)
 • Alynke van der Laan (opleidingscoach)
 • Martin Smit (onderhoudsmedewerker)

Het bestuursbureau is in uitvoerende zin de spil in de organisatie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de scholen. Het bestuursbureau is aanspreekpunt voor externe partners zoals het ministerie, de inspectie, leveranciers en dienstverleners.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van Scholengroep Perpectief, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Besluiten, conform de wet op medezeggenschap, worden ter advisering of instemming voorgelegd aan de GMR.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en waarborgt op bestuursniveau de bescherming en bevordering van de identiteit van de vereniging en van de onder de vereniging ressorterende scholen.

Het college van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De bestuurder (Rob Brunekreeft) is het College van Bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag, de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en op het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht keurt het meerjarig strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag. Tevens is de raad van toezicht bevoegd om een accountant aan te wijzen die belast is met de controle van de jaarrekening. De raad van toezicht kan de ledenvergadering een statutenwijziging voorstellen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken.

De GMR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van alle scholen. Op de website van de Scholengroep Perspectief is meer informatie te vinden over de GMR.

Het adres van het bestuursbureau is:

Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
telefoon 0599-612612
e-mail: info@sgperspectief.nl

De website van Scholengroep Perspectief is:
www.scholengroepperspectief.nl