Team & Groepen

Ons team is als volgt samengesteld:

 • Directie en management: Lina Wubs (één dag in de veertien dagen afwezig)
 • Intern Begeleider: Linda Pals ( iedere dinsdag)
 • Groep 1 en 2: Gea Benjamins en Cécile Kootstra
 • Groep 3 en 4: Liesbeth Roelfes en Lina Wubs
 • Groep 5 en 6: Ben Sassen en Shanel ter Veer
 • Groep 7 en 8: Linda Pals en Cécile Kootstra
 • Lianne van Heuvelen is één dinsdag per veertien dagen aan het werk als kindercoach bij ons op school. De andere dinsdag werkt zij in wisselende groepen.
 • Eline Bodewits is als leerkrachtondersteuner verbonden aan onze school. Zij werkt op de maandag, dinsdag en donderdag.


Groep 1 en 2

HOERA, we gaan naar school!

Op maandag en dinsdag is  Gea er en de rest van de week Cécile. Naast de ochtenden, gaan we de maandag-  en de donderdagmiddag ook naar school.

We beginnen elke morgen vanaf 8.15 uur met de inloop: De kinderen spelen en werken aan een zelfgekozen activiteit, waarbij we hulp bieden waar het nodig is. Ook komen vriendjes als Pompom, teltijger, en bouwbever vaak bij ons spelen. Ze leren ons heel veel leuke en nieuwe dingen zoals tellen, bouwen, de letters en alles over onze gevoelens. Ze vertellen ons ook leuke verhalen waar we allemaal opdrachtjes bij doen. We willen graag vertellen over de leuke dingen die we in de klas doen. Dus je mag altijd een afspraak maken om langs te komen en natuurlijk houden we iedereen op de hoogte via onze facebook-pagina en Parro.

Groetjes van Gea en Cécile!


Groep 3 en 4

Elke morgen beginnen we met stillezen.

 • Godsdienst: We volgen de lessen uit de methode Startpunt. 
 • Lezen: Het leren lezen in groep 3 doen we met behulp van de methode Veilig leren lezen. Bij elk nieuw woord wordt ook een nieuwe  letter aangeleerd. In het eerste halfjaar leren de kinderen zgn. klankzuivere woorden: woorden die je schrijft zoals je ze hoort. In de tweede helft van het jaar worden de niet klankzuivere woorden aangeleerd.
 • Rekenen: We werken met de methode Getal en Reken junior. In groep 3 tellen en rekenen we t/m 20. Het rekenrek is een belangrijk hulpmiddel om de vijfstructuur aan te leren. Hierdoor kunnen we handig tellen en rekenen. Ook worden handige rekenstrategieen aangeleerd, bv. dubbelsommen en bijna dubbelsommen.In de projectlessen wordt aandacht besteed aan het meten, wegen, geld en klokkijken. In groep 4 maken we sommen tot de 100. Ook leren we de tafels.
 • Spelling en Taal: Spelling en taal is in groep 3 gecombineerd in de methode Veilig Leren Lezen. De leerlingen van groep 4 werken uit de methode Taal op Maat en Spelling op Maat.
 • Schrijven: De schrijfmethode Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig leren Lezen in groep 3.
 • Creatieve vakken: De lessen voor muzikale en creatieve ontwikkeling geven we zoveel mogelijk uit de methode Moet je doen.
 • Gym: Groep 3 en 4 gaan op de dinsdag- en donderdagmiddag met de bus naar het gymnastieklokaal aan de Akkerweg.
 • Sociale vorming: Elke week krijgen de kinderen les in Kanjertraining om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen. De witte, rode, gele en zwarte petjes spelen hierbij een belangrijke rol om bepaald gedrag duidelijk te herkennen. Door middel van de verhalen uit het Kanjerboek en de daarbijbehorende oefeningen willen we het sociale gedrag te bevorderen.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth en Lina


Groep 5 en 6

Groep 5 en 6 krijgen les van Shanel en Ben. Shanel is er op maandag en dinsdag (en t/m december ook op de woensdag) en Ben is er op (vanaf januari woensdag) donderdag en vrijdag.

 • Lezen: Voor het vak begrijpend lezen hebben we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Hierin leren we om teksten goed te begrijpen aan de hand van actuele nieuwsonderwerpen. Naast informatieverwerking en begrijpend lezen is er veel aandacht voor technisch lezen.
 • Rekenen: We gebruiken de methode: Getal en Ruimte junior. De onderwerpen die in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. Zo wordt er onder andere geoefend met tafels en deelsommen, plus- en minsommen, meten, tijd en geld, contextopgaven en klokkijken. De methode gaat uit van: oriëntatie, begripsvorming, (in)oefenen en uiteindelijk automatiseren
 • Taal: Voor taal gebruiken we de methode Taal op Maat. Hier komen verschillende onderdelen van taal aan bod. Woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. 
 • Spelling: Voor spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. We besteden veel tijd aan het aanleren van verschillende woordcategorieën.
 • Wereldoriëntatie: Voor aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur & techniek gebruiken we de lesmethode Blink. Deze methode gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld.
 • Gymnastiek: Op donderdag- en vrijdagmiddag hebben we gymnastiek. Tijdens de gymlessen worden spellessen en toestellessen gegeven.
 • Sociaal-emotionele vorming: We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. De kanjertraining is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan in teken van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er wekelijks aandacht voor de theorieën die bij de Kanjertraining horen. We spreken daarom met de hele school dezelfde kanjertaal. Door hier structureel aandacht aan te besteden, behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.
 • Creatieve vakken: Ook wordt er lesgegeven op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek.
 • Godsdienst: We gebruiken op school de methode ‘Startpunt’. Verder Ieren we regelmatig nieuwe liederen aan die nauw aansluiten bij de Bijbelverhalen. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.
 • Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een map. In deze map zit al het leerwerk voor het hele jaar voor spelling, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en topografie.. Het maakwerk passen we per periode zoveel mogelijk op maat aan bij de leerlingen. De kinderen maken elke week 1 taak voor rekenen en 1 taak voor spelling. Daarnaast houden de kinderen één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt.

Als u vragen heeft of graag meer wilt weten over groep 5 en 6 bent u natuurlijk van harte welkom!

Hartelijke groet, Ben en Shanel


Groep 7 en 8

De schooljaren in deze groepen zijn speciaal, omdat we onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten zullen dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De vaste leerkracht van groep 7 en 8 is Linda. Op dinsdag geeft Cécile les aan de groep. Gea is op de dinsdagmiddag ook in de groep.

 • Gym: Donderdagmiddag en Vrijdagmiddag (om de week)
 • Rekenen: Wij gebruiken op school de methode ‘Getal en Ruimte junior’. In groep 8 ronden we de basisstof af. De onderwerpen, zoals ze in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. De methode gaat uit van oriëntatie, begripsvorming, veel oefenen en herhalen en uiteindelijk automatiseren. Daarnaast wordt er d.m.v. huiswerk geoefend op redactiesommen, cijferen en als het nodig is passen we het huiswerk aan.
 • Taal: Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal op Maat’. Hierin komen de verschillende onderdelen van taal aan bod; woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Sommige onderdelen zoals zinsontleding en woordbenoeming, zullen ook d.m.v. huiswerk gedaan worden.
 • Spelling: Voor spelling gebruiken we de methode ‘Spelling op Maat’. De woorden die aan bod komen per blok worden meegegeven in de huiswerkmap. Ook in de klas is er tijd om te oefenen met de woorden en regels.
 • Lezen: Voor het vak begrijpend lezen hebben we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Mede gezien het feit dat in het voortgezet lezen het goed kunnen lezen steeds belangrijker wordt, is het nodig om verscheidene onderdelen van lezen te oefenen, zoals technisch lezen, begrijpend lezen en informatieverwerking. We hopen dat onze leerlingen thuis ook gestimuleerd worden om veel te lezen.
 • Aardrijkskunde: We maken gebruik van ‘Blink’. In groep 7/ 8 wordt ‘Europa’ bestudeerd. De topografie wordt natuurlijk hierbij betrokken.
 • Geschiedenis: In groep 7 en 8 wordt de tijd vanaf de prehistorie tot nu behandeld. We gebruiken de methode ‘Blink’. Aan de orde komen aspecten als economie, sociaal-politiek en cultuur en relaties hiertussen.
 • Engels: Hierbij gebruiken we de methode ‘Groove Me’. In de afgelopen jaren is er op het gebied van Engels het een en ander veranderd. De Engelse taal is een nog grotere rol gaan spelen in het leven van jonge kinderen, waardoor de dagelijkse input die zij krijgen) is vergroot. Er wordt nadruk gelegd op het belang van leesvaardigheid, naast spreken en luisteren.
 • Burgerschapskunde: We praten dagelijks over de actualiteiten in en buiten Nederland. Leerlingen krijgen daardoor inzicht in wat er speelt in de wereld en wat de relatie is met aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. We kijken elke ochtend naar het jeugdjournaal.
 • Creatieve vakken: Natuurlijk willen we de kinderen ook ondersteunen op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek. Op dinsdagmiddag wordt een creatieve middag georganiseerd. Ook krijgen we dit schooljaar een dansles van een docente van de muziekschool.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. Op maandagmiddag wordt een les uit deze methode behandeld, maar eigenlijk zijn we hier dagelijks mee bezig.
 • Huiswerk/werkstukken/ spreekbeurten: Voor het huiswerk hebben de kinderen een map. Deze map wordt op dinsdag meegegeven. De map moet op maandag (uiterlijk dinsdagmorgen) terug zijn in de klas. In de bovenbouw maken de kinderen 2 taken rekenen en een taak spelling of taal. Dit jaar is al het leerwerk voor spelling, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en topografie al toegevoegd. De kinderen hoeven zo alleen nog maar de datum van de toets erop te schrijven. De leerlingen van groep 8 krijgen dit jaar ook een agenda, een kleine voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook houden alle leerlingen 1 keer een spreekbeurt en maken zij 1 werkstuk.
 • Godsdienst/geestelijke stromingen: We gebruiken op school de methode ‘Startpunt’. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.

Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Vriendelijke groet, Linda