Ouderbetrokkenheid

Omdat de impact van de thuis- en gezinsfactoren van grote invloed zijn op de leerprestaties van uw kind (49%), vinden we het belangrijk dat we samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Ouderbetrokkenheid heeft tot doel:

 • het verhogen van de leeropbrengsten
 • vormgeven van de school als gemeenschap

Dit stimuleren wij door de volgende activiteiten

 • U wordt in de gelegenheid gesteld om voor 08.25 uur een leerkracht te spreken
 • We organiseren ouder-koffieochtenden
 • U wordt minimaal driemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind (zo nodig vaker)
 • We hebben een duidelijk huiswerk beleid

Ouderparticipatie

Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Oudercommissie
 • Medezeggenschapsraad
 • Oud papier inzamelen
 • Brigadieren
 • Begeleiden tijdens uitstapjes
 • Werkgroep Verkeer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Twee leden uit en door het personeel gekozen (de personeelsgeleding)
 • Twee leden uit en door de ouders gekozen (de oudergeleding)

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

 • Liesbeth Roelfes: Personeelsgeleding. Functie: 2e Voorzitter, sinds 2024 in de raad.
 • Nieske Wever: Oudergeleding. Functie: Penningmeester, sinds 2024 in de raad.
 • Linda Pals: Personeelsgeleding. Functie: Secretaris, sinds 2018 in de raad.
 • Marianne Brinks: Oudergeleding. Functie: Voorzitter, sinds 2020 in de raad.

De directie kan op uitnodiging bij de MR-vergadering aanwezig zijn en heeft dan een adviserende stem. De MR vormt de brug tussen het bestuur, ouders en de school als zodanig en richt zich met name op beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en het Reglement voor de Medezeggenschapsraad. Alle stukken liggen ter inzage op school. Het jaarverslag van de MR komt in de nieuwsbrief aan het eind van schooljaar.

Notulen van MR vergaderingen liggen ter inzage op school. Mocht u ze willen zien, dan kunnen we ze op verzoek naar u toesturen. Informatie over de MR staat ook in de schoolgids.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen Scholengroep Perspectief functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het formatieplan en het personeelsbeleidsplan, heeft het College van Bestuur van de Scholengroep de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Er zitten totaal 6 mensen in de GMR (3 ouders, 3 personeelsleden). Twee keer per jaar komt de GMR samen met vertegenwoordigers van de MR’en van alle scholen voor een gezamenlijk overleg en om te horen wat er op iedere school speelt.

De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemmingsbevoegdheid over de te nemen besluiten van het College van Bestuur. De directeur bestuurder informeert de GMR en de GMR zorgt er middels teamvergaderingen voor dat de informatie weer bij de schoolteams terechtkomt.

Oudercommissie

De oudercommissie (=ouderraad) ondersteunt de activiteiten binnen de school en bevordert de betrokkenheid van ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren.

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, het schoolproject en het eindfeest van groep 8.

Daarnaast is de oudercommissie verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier, brigadieren, luizencontrole en ze nemen klussen voor hun rekening.

De oudercommissie is een onmisbare partij binnen de school!

Oud papier

CBS de Verbinding haalt iedere eerste donderdag van de maand oud papier op in de omgeving van de school. De opbrengt van de oud papieractie komt ten goede aan onze leerlingen, zodat we hen iets extra’s kunnen geven. Op de aangegeven data kunt u uw oud papier bij de straat zetten, dan halen wij het voor u op. Lekker makkelijk voor u, én goed voor onze school.

Namens de school bedanken wij u voor het beschikbaar stellen van uw oud papier!

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij voor iedere leerling een vrijwillige bijdrage van de ouders voor de buitenschoolse activiteiten waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt gegeven. Deze bijdrage is vrijwillig en er worden geen kinderen uitgesloten voor bepaalde activiteiten!

Wat verwachten we van u?

De ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 45.- per kind. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolreis (ongeveer € 25,00). Voor het schoolkamp vragen we nog een aanvullend bedrag van € 75,-.

Wat bekostigen we van de ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage betaalt de school onder andere:

 • Traktatie Sint Maarten
 • Traktatie Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Vader- en Moederdag
 • Diverse attenties
 • Afscheid groep 8
 • Traktaties bij sportdagen en wandelvierdaagse

Wanneer u om wat voor reden dan wel wilt betalen, maar niet in staat bent het bedrag te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.